Produkt ansvarlighed

Hos Dow AgroSciences udmønter produktansvarlighed sig i ansvarlig og bæredygtig håndtering af vores landbrugskemikalier og bioteknologiske produkter gennem hele deres livscyklus. Livscyklussen omfatter udvikling, produktion, distribution, anvendelse og bortskaffelse af vores produkter.

Dow AgroSciences har stor omtanke for alle, som producerer, distribuerer og anvender virksomhedens produkter og for det miljø, vi lever i. Vi har sat os som mål at være førende inden for produktansvarlighed.

Dow AgroSciences er medlem af The American Chemistry Council's Responsible Care® Initiative og en af grundlæggerne af den plantebioteknologiske industris Excellence Through Stewardship®-program.

Dow AgroSciences sikrer, at der udvises høj produktansvarlighed i alle trin lige fra opdagelse og udvikling af et produkt til levering og anvendelse på markedet.

Plantebeskyttelse

Ved at anvende de vejledende principper i Responsible Care® vil Dow AgroSciences gøre sundhed, sikkerhed og miljøbeskyttelse til en integreret del af designet, fremstillingen, markedsføringen, distributionen og anvendelsen af vores produkter.

Bioteknologi

Før et bioteknologisk produkt kan afprøves i marken eller lanceres på markedet, skal det godkendes af de relevante offentlige myndigheder. Ved hjælp af de myndighedsbestemte kriterier gennemfører Dow AgroSciences omfattende, validerede test af vores bioteknologiske produkter. Al research foregår i henhold til gældende love og bestemmelser.

®Responsible Care er et registreret servicemærke tilhørende American Chemistry Council (ACC)

 

Hvad er produktansvarlighed inden for plantebeskyttelse?

Produktansvarlighed hos Dow AgroSciences er den måde, hvorpå vi håndterer vores landbrugskemikalier ansvarligt og etisk forsvarligt i hele deres livscyklus. Livscyklus-ansvarlighed for vores produkter begynder med forskning og udvikling og omfatter produktion, transport og opbevaring og derudover integreret skadedyrsbekæmpelse, ansvarlig anvendelse og endelig bortskaffelse af affald, herunder tomme beholdere samt håndtering af lagerbeholdninger af forældede pesticider.

Ag Chemical Product Life Cycle Chart

Det overordnede mål for Dow AgroSciences’ produktansvarlighed er at maksimere fordelene og minimere enhver potentiel risiko for menneskers sundhed og miljøet ved brug af landbrugskemikalier. I alle produktudviklingsfaser – fra design og produktion til markedsføring, distribution, anvendelse og affaldshåndtering – er vores medarbejdere uddannet til at overholde de globale standarder, der er fastlagt af The Dow Chemical Company og Dow AgroSciences i overensstemmelse med det respektive lands eller områdes bestemmelser og industristandarder som f.eks. The American Chemistry Council’s Responsible Care® Initiative og de internationale etiske regler for distribution og anvendelse af pesticider vedtaget af De Forenede Nationers Fødevare- og Landbrugsorganisation (FAO).

Produktansvarlighed gennem landbrugskemikaliernes levetid kan inddeles i syv indbyrdes forbundne elementer:

 • Forskning og udvikling - Opdagelse og udvikling af nye virksomme stoffer, som er biologisk effektive, miljømæssigt forsvarlige, brugervenlige og rentable. Oplysninger og data vedrørende sundhed, sikkerhed og miljøfarer samt forventet eksponering fra nye og eksisterende produkter klarlægges og opdateres løbende. Dette muliggør risikokarakterisering og udvikling af egnede risikostyringsstrategier.
 • Produktion - Produkterne fremstilles med fuld hensyntagen til sikkerheden for mennesker og miljø ved hjælp af bæredygtige produktionsprocesser, hvor det er muligt, samt anvendelse af bedste praksis for produktintegritet og -kvalitet.
 • Opbevaring, transport og distribution - Sikrer, at produkterne opbevares, transporteres og distribueres sikkert og hensigtsmæssigt ved hjælp af korrekt indretning af anlæggene og overholdelse af de gældende bestemmelser samt uddannelse. Detailhandlere og distributører uddannes og/eller certificeres også til at sikre, at salget foregår hensigtsmæssigt.
 • Integreret skadedyrsbekæmpelse (IPM) - Udvikling og promovering af IPM-programmer, der indeholder en række strategier til bekæmpelse af skadedyr samt kontrolstrategier, herunder ansvarlig anvendelse af plantebeskyttelsesprodukter.
 • Ansvarlig anvendelse - Ansvarlig og effektiv anvendelse af plantebeskyttelsesprodukter fremmes via hensigtsmæssig rådgivning samt undervisning af alle brugere. Ansvarlig anvendelse indgår som en del af den integrerede skadedyrsbekæmpelse.
 • Håndtering af beholdere - Sikker og bæredygtig håndtering af brugte beholdere og emballage, herunder understøttelse af genbrugs- og genanvendelsesprogrammer.
 • Beholdninger af forældede pesticider - Sikker bortskaffelse og destruktion af beholdninger af forældede pesticider samt forebyggelse af opbygning af nye beholdninger af forældede pesticider via effektiv oplæring og lagerstyring.

 

FAO's internationale retningslinjer for distribution og anvendelse af pesticider

Som medlem af CropLife International, en verdensomspændende sammenslutning af virksomheder inden for plantevidenskabsindustrien, understøtter Dow AgroSciences fuldt ud FAO's retningslinjer, som er en betingelse for medlemskab af sammenslutningen. Retningslinjerne anerkender – og henvender sig hovedsagelig til – de lande, hvor man ikke har fuldt udviklede eller velfungerende systemer til styring og håndhævelse. I disse områder er udfordringerne i forbindelse med produktansvarlighed ofte størst. Retningslinjerne anerkender også, at produktansvarlighed ikke kun er industriens ansvar, men også bør understøttes og fremmes af en række interessenter. Dow AgroSciences og CropLife International er interesseret i at samarbejde med andre potentielle interessenter for at fremme denne proces. Klik på dette link og læs mere om FAO's internationale retningslinjer for distribution og anvendelse af pesticider.

 

The American Chemistry Council's Responsible Care© Initiative

Produktansvarlighed er et af de seks styringssystemer, der er integreret i initiativet fra the American Chemistry Council’s Responsible Care© (Responsible Care®). Som en Responsible Care®-virksomhed skal Dow AgroSciences løse alle sine opgaver med et strengt fokus på produktansvarlighed.

®Responsible Care er et registreret servicemærke tilhørende American Chemistry Council (ACC)

 

Erklæring om virksomhedens politik

Som forskningsbaseret virksomhed, der arbejder målrettet på at tilbyde innovativ teknologi til opfyldelse af behovet for fødevarer og fibre til klodens hastigt voksende befolkning, er Dow AgroSciences bevidst om, at langsigtet forretningssucces er baseret på bæredygtig forretningspraksis. Blandt disse kan nævnes konsekvent overholdelse af etisk praksis, dedikeret kundeservice, ansvarlighed for vores produkter samt andre grundlæggende værdier, standarder og praksisser, som er formuleret i Dow Code of Business Conduct.

Følgende politikker vejleder os i implementeringen af disse forpligtelser.

 

Produktintegritet

Formål

Formålet med denne politik er at leve op til Dow AgroSciences' mål om høj produktansvarlighed og overholde alle gældende love og bestemmelser.

Politik

Dow AgroSciences og virksomhedens repræsentanter vil ikke sælge eller distribuere pesticidprodukter, der indeholder nogen form for fremmede indholdsstoffer ved koncentrationer, som kan medføre lovmæssige problemer eller nedsætte produkternes virkning.

Omfang

Denne politik gælder alle Dow AgroSciences' registrerede og mærkede produkter på markedet, alle produkter, som er godkendt til anvendelse ifølge en forhåndsregistreret tilladelse samt ethvert produkt, som Dow AgroSciences forhandler for andre virksomheder. Prøver beregnet til afprøvning i marken samt andre studier er omfattet af kravene til principper for god laboratoriepraksis.

Baggrund

Det er almindelig praksis i pesticidindustrien, at der ikke anvendes specialudstyr under udvikling, produktion, emballering, transport og distribution af pesticider. Ved ikke at anvende specialudstyr er der en risiko for, at andre bestanddele kommer i kontakt med pesticidprodukterne. Forekomsten af fremmede bestanddele i et pesticidprodukt kan medføre restkoncentrationer i planter i forhold til lokale bestemmelser, uønskede biologiske virkninger på afgrøderne eller andre målarter som produktet påføres, uønskede miljømæssige virkninger og/eller nedsat virkning af produktet. Dow AgroSciences mener, at den koncentration af fremmede bestanddele, som denne politik tillader, ikke vil medføre væsentlige uønskede biologiske, miljømæssige eller toksikologiske virkninger, og den vil opfylde alle gældende bestemmelser.

 

Politik om produktforfalskning

Dow AgroSciences mener, at forfalskning og ulovlige produkter udgør en alvorlig trussel mod menneskers sundhed og miljøet, bringer plantesundhed og produktion af afgrøder i fare og udgør en økonomisk trussel for den internationale handel og bæredygtigheden i den globale fødevareforsyning. Vi mener, at den trussel, som forfalskede og ulovlige produkter udgør, er et af de mest kritiske problemer, vores industri står over for i dag.

Dow AgroSciences har derfor forpligtet sig til at deltage i en fælles indsats - både i vores egen branche og i hele CropLife netværket af sammenslutninger – med det formål at skabe en globalt integreret industriel tilgang til den samlede værdikæde ved at slå til lyd for fælles principper, holdninger og driftsmæssige procedurer, gøre myndighederne opmærksom på dette problem og lukke smuthuller, der muliggør salg af forfalskede produkter.

Dow AgroSciences' politik understøttes af et globalt ledelsesteam, som har ansvaret for at overvåge og implementere tiltag på tværs af hele virksomheden med det formål at hindre forfalskning. Som en central del af disse tiltag forpligter Dow AgroSciences sig til at:

 • arbejde tæt sammen med globale og nationale brancheorganisationer med det formål at opfordre regeringer, kunder og andre interessenter over hele verden til at anvende en politik og praksis, der tager skarpt afstand fra forfalskning
 • granske rapporter aktivt og reagere prompte i tilfælde af forfalskning af Dow AgroSciences produkter over hele verden
 • anvende tilgængelige retsmidler til at få fjernet uautoriserede materialer fra markedet og få straffet de ansvarlige for denne distribution
 • anvende teknologiske innovationer til at gøre det nemmere at identificere Dow AgroSciences' produkter samt
 • tilvejebringe de nødvendige ressourcer til løbende implementering af disse politikker og praksisser.

Disse tiltag fra Dow AgroSciences' side er i overensstemmelse med vores virksomhedsfilosofi og vores politik for produktansvarlighed. Når kunderne køber produkter med vores varemærke, kan de med rette forvente, at de får det, de har købt, at produkterne virker som angivet, og at de forholdsregler ved brug, som er oplyst på etiketten, rent faktisk giver dem tilstrækkelig beskyttelse.

Som en del af vores politik for produktansvarlighed og til forebyggelse af forfalskning har vi stor omtanke for sundhed, sikkerhed og miljøet samt for alle, der kan komme i kontakt med vores produkter. Vi kan og vil ikke tillade, at forfalskede materialer sælges under dække af vores varemærke, og vores forretningsskik vil konsekvent afspejle vores fælles modstand mod denne ulovlige distribution.