Zarządzanie produktami

Odpowiedzialność i Troska

Świadomość potencjalnych niebezpieczeństw związanych z procesami stosowanymi przez przemysł chemiczny stała się podstawą współpracy wielu firm na rzecz ochrony środowiska. Jedną z form ograniczania szkodliwego wpływu ich działalności na środowisko naturalne jest realizacja programu Responsible Care. Pierwszy krok do realizacji programu to dobrowolne, publiczne zobowiązanie się firm związanych z przemysłem chemicznym do stałej dbałości o ochronę środowiska, ochronę zdrowia oraz bezpieczeństwo procesów produkcji. 

Firma Dow AgroSciences, realizując program Responsible Care stale czyni starania w kierunku szerokiego jego propagowania. Jednym z głównych celów, jakie sobie stawiamy, jest świadome i aktywne uczestnictwo pracowników w realizacji i upowszechnianiu założeń programu. W ramach tej polityki kładziemy szeroki nacisk na szkolenia oraz przestrzeganie zasad Responsible Care w ramach naszej organizacji. Dodatkowo pragniemy dzielić się doświadczeniami i wiedzą w tym zakresie z naszymi odbiorcami. W ramach lokalnych działań, mając na uwadze odpowiedzialne postępowanie ze środkami ochrony roślin, staramy się przekazywać możliwie najpełniejsze informacje z poszczególnych dziedzin.