Warunki korzystania

Warunki korzystania Dow AgroSciences LLC

Informacje i zalecenia ("Informacje") na niniejszym serwerze World Wide Web ("WWW") są przedstawione w dobrej wierze i jedynie jako ogólne informacje. Informacje są uważane za prawidłowe na dzień ich przedstawienia. Jednakże, ani  Dow AgroSciences LLC, ani żadna z jej spółek powiązanych nie składają oświadczeń lub gwarancji w kwestii kompletności i dokładności jakichkolwiek Informacji. Czytelnik ponosi całe ryzyko związane z opieraniem się na Informacjach.

 Informacje dostarczane są pod warunkiem, że czytelnik lub inna osoba otrzymująca Informacje na własną odpowiedzialność podejmuje decyzje co do ich przydatności do celu, przed skorzystaniem z Informacji. W żadnym przypadku Dow AgroSciences LLC lub spółki powiązane nie są odpowiedzialne za szkody jakiegokolwiek rodzaju, wynikające z wykorzystania lub polegania na informacjach lub jakimkolwiek produkcie, o którym mowa w Informacjach.

 Osoby zamierzające korzystać z pestycydu muszą zapoznać się i przestrzegać etykiety dołączonej do tego produktu pestycydowego i przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów federalnych, stanowych i lokalnych oraz regulacji odnoszących się do stosowania pestycydów.

Informacje nie powinny być interpretowane jako rekomendacja korzystania z informacji, produktów, procesów, urządzeń lub preparatów, które naruszają jakiekolwiek z patentów, praw autorskich lub znaków towarowych, a Dow AgroSciences LLC ani żadna z jej spółek powiązanych nie wystosowuje żadnych oświadczeń ani gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, że korzystanie z informacji nie narusza patentów, praw autorskich i znaków towarowych. Żadnych informacji zawartych w niniejszym dokumencie nie należy interpretować jako przyznanie przez domniemanie, wykluczenie lub w inny sposób jakiejkolwiek licencji lub prawa w ramach jakiegokolwiek patentu, znaku towarowego lub prawa autorskiego należącego do Dow AgroSciences LLC lub osoby trzeciej.

 Dow AgroSciences LLC posiada w jurysdykcji USA i/lub międzynarodowej, prawa do znaków towarowych, poprzez użycie lub rejestrację, do produktów wymienionych w niniejszym dokumencie, które są produkowane i lub formułowane przez Dow AgroSciences LLC.

 NINIEJSZE INFORMACJE SĄ DOSTARCZANE "TAK, JAK JEST" I ŻADNE OŚWIADCZENIA ANI GWARANCJE, WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE, W KWESTII HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB JAKIEGOKOLWIEK INNEGO RODZAJU KWESTII NIE SĄ WYRAŻANE W ODNIESIENIU DO INFORMACJI LUB JAKIEGOKOLWIEK PRODUKTU OKREŚLONEGO W NINIEJSZEJ INFORMACJI.

Ani Dow AgroSciences LLC ani żadna z jej spółek powiązanych nie zobowiązuje się do aktualizacji lub korygowania jakichkolwiek informacji zamieszczonych w Internecie lub na niniejszym serwerze WWW. Wszystkie informacje na tym serwerze WWW są objęte prawem autorskim Dow AgroSciences LLC na dzień pierwszego udostępnienia publicznego.

 Jeżeli któryś z użytkowników Informacji lub innych publikowanych przez Dow AgroSciences LLC informacji odpowie informacjami zawierającymi informacje zwrotne, takie jak pytania, komentarze, sugestie i tym podobne co do treści informacji lub innych publikowanych przez Dow AgroSciences LLC informacji, informacje te uznaje się za jawne i Dow AgroSciences LLC nie ma obowiązku jakiegokolwiek rodzaju w odniesieniu do tych informacji i może swobodnie powielać, stosować, ujawniać oraz rozpowszechniać takie informacje do innych osób, bez ograniczeń. Dow AgroSciences LLC ma prawo korzystać z wszelkich pomysłów, koncepcji, instrukcji know-how lub technik zawartych w takich informacjach w dowolnym celu, w tym, lecz nie ograniczając się do następującego, rozwoju, wytwarzania i wprowadzania do obrotu produktów wykorzystujących takie informacje.

 Ikona  wskazuje link do zewnętrznej witryny internetowej, która nie jest obsługiwana przez Dow Chemical Company lub spółkę zależną Dow. Strony zewnętrzne regulowane są przez własne warunki i polityki oraz nie są objęte polityką prywatności, warunkami użytkowania witryny internetowej, deklaracją dotyczącą dostępności lub innymi warunkami i politykami Dow.